Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.

Zgadzam się
Więcej informacji

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Dotacje unijne. Dotacje dla przedsiębiorców
| BIP | Mapa serwisu | Kontakt |Pytania i odpowiedzi | Drukuj |
Jeśli masz pytania, związane z aplikowaniem o środki unijne w ramach Osi Priorytetowej III RPO WŁ na lata 2007 - 2013, wyślij e-mail pod adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

1. Wybór projektu
2.
Monitorowanie i sprawozdawczość
3.
Rozliczanie projektu
4.
Kontrola projektu
5.
Promocja projektu

1. Wybór projektuCzy opinia o innowacyjności może być sporządzona przez podmiot sprzedający środek trwały/wartość niematerialną i prawną?

Co do zasady uprawnionymi podmiotami do wydawania opinii o innowacyjności, co znalazło potwierdzenie w kryteriach wyboru projektów, są podmioty wskazane w art. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2010 r., nr 96, poz. 615 z późn. zm.)

Jednakże podmiot sprzedający będący jednocześnie właścicielem praw do określonej technologii może wystawić opinię określającą wykorzystanie w projekcie elementów prowadzonych bądź zakupionych przez beneficjenta wyników prac B+R. Punktowane jest wykorzystanie w projekcie badań nie starszych niż 5 lat. Oczekuje się jednak, że będzie to podmiot, który zapewni wiarygodną informację np. przedsiębiorca posiadający własny dział badawczo-rozwojowy, pomimo że nie posiada statusu Centrum badawczo-rozwojowego, nadawanego na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. nr 116, poz. 730 oraz z 2010r. Nr 75, poz. 473). W innym przypadku oczekuje się, że będzie to jednostka uprawniona wskazana w opisie do kryterium.

Należy pamiętać, iż podmiot sprzedający może nie posiadać wiedzy nt. okresu stosowania technologii w Polsce (kryterium merytoryczne szczegółowe nr 7) oraz stopnia rozprzestrzeniania danej technologii w branży ( kryterium merytoryczne szczegółowym nr 12), zatem w celu potwierdzenia obu tych informacji niezbędna dodatkowa opinia o innowacyjności wydana przez uprawniony podmiot


Czy opinia o innowacyjności musi być wystawiona na Wnioskodawcę, czy może by wystawiona na podmiot sprzedający?

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę by dane zawarte w opinii charakteryzowały technologię, a nie konkretną maszynę/urządzenie, w której zastosowano określoną technologię (należy zachować tzw. neutralność technologiczną). Dodatkowo znaczenie ma data wystawienia opinii o innowacyjności – powinna być aktualna tj. wydana w roku, w którym trwa nabór wniosków o dofinansowanie. Taki dokument może być wystawiony na podmiot sprzedający lub na Wnioskodawcę.

Jeżeli przedsiębiorca załącza opinię o innowacyjności nabywanej/wdrażanej technologii wystawioną na podmiot sprzedający zastrzega się, że należy załączyć wyjaśnienie, że zakup aktywów będzie miał miejsce w sposób zgodny z zasadami celowości i oszczędności oraz zasadami obiektywizmu i uczciwej konkurencji.


Od kiedy liczyć termin, w którym Wnioskodawca uzyska w takiej sytuacji punkty za spełnienie kryterium szczegółowego nr 3 – „wyniki nie starsze niż 1 rok”. Od jakiego momentu należy liczyć termin 1 roku?

Termin jednego roku będzie liczony od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie. Informacje na temat wyników prac B+R będą pochodziły z dołączonej do wniosku o dofinansowanie projektu Opinii wystawionej przez jednostkę naukową bądź podmiot sprzedający wyniki prac B+R.


Jak należy liczyć okres „n+2” w kryterium merytorycznym „Sprzyjanie wypełnieniu wymogów zasady „n+3/n+2”?

Mając na względzie, iż nabór wniosków odbywa się na przełomie roku, różne terminy podpisywania umów o dofinansowanie projektu dla zachowania jednakowego podejścia do całej puli wniosków w ramach poszczególnych konkursów okres „n+2” (po 2010 r. obowiązuje zasada n+2) w kryterium merytorycznym ogólnym nr 4 będzie liczony od roku złożenia wniosku.


Czy inwestycja dotycząca instalacji paneli słonecznych wytwarzających prąd na dachu budynku, w którym firma prowadzi działalność gospodarczą kwalifikuje się do dofinansowania w ramach konkursu do działania III.2 – bezpośrednie inwestycje w przedsiębiorstwach?

Projekty inwestycyjne mające na celu poprawę infrastruktury w zakresie wytwarzania lub przesyłu energii elektrycznej i cieplnej są przedmiotem dofinansowania w ramach działania II.9 Odnawialne źródła energii RPO WŁ na lata 2007-2013. Dofinansowane mogą być inwestycje, które związane są z jednostkami wytwórczymi energii elektrycznej i cieplnej wykorzystującymi w sposób bezpośredni biomasę, biogaz, energię słoneczną, wiatrową oraz energię wody w małych elektrowniach wodnych, jak również projekty, które polegają na budowie, rozbudowie i modernizacji infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii odnawialnej.

W przypadku działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw RPO WŁ na lata 2007-2013 celem jest m.in. wspieranie inwestycji zmierzających do wzrostu konkurencyjności na rynku oraz poprawy kondycji MSP w województwie łódzkim ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnego podejścia do przedsięwzięcia.

Powyższe cele działania znalazły przełożenie na przykładowe rodzaje projektów obejmujące zakresem swym min. zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach, (zakup niezbędnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych bezpośrednio z zakupem i eksploatacją środków trwałych), w tym prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko (w tym m. in.: ograniczenia energo-, materiało- i wodochłonności produktów i usług, zastosowania oceny cyklu życia na wszystkich etapach projektowania procesów technologicznych),Ponieważ projekt taki byłby najprawdopodobniej realizowany w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych musiałby dodatkowo spełniać warunki przewidziane dla nowej inwestycji, czyli:
 
1) inwestycję w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:
a) utworzeniem nowego przedsiębiorstwa,
b) rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,
c) dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych, dodatkowych produktów
d) zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie;
2) nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki są nabywane przez inwestora niezależnego od zbywcy.

Reasumując, jeżeli projekt będzie dotyczył wsparcia m.in. na jednostki wytwórcze ciepła, wpisuje się w cele działania oraz spełnia kryteria wyboru projektów w zakresie umożliwiającym pozyskanie dofinansowania w ramach działania II.9 OZE RPO WŁ na lata 2007-2013,należy go złożyć w tym konkursie w przypadku ponownego jego ogłoszenia. Jeżeli zaś projekt będzie polegał na inwestycji połączonej z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych w produkcji/usługach w tym prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko np. będzie to zakup linii do produkcji paneli słonecznych lub innej linii zasilanej energią pozyskaną z paneli słonecznych-dopełniając tym samym zakres projektu o elementy związane ze zmniejszeniem szkodliwego oddziaływania na środowisko to o ile projekt taki wpisze się m.in. w cele działania oraz spełni kryteria wyboru projektów będzie mógł uzyskać dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu do działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw na dofinansowanie bezpośrednich inwestycji w przedsiębiorstwach.


Czy w ramach konkursu do działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw możliwe będzie dofinansowanie projektu polegającego na zakupieniu środka trwałego wykorzystującego w swej konstrukcji innowacyjne rozwiązania technologiczne celem czerpania korzyści z jego najmu?.

Regulamin konkursu nie wprowadza ograniczenia dot. wydatków na zakup środków trwałych, które będą przedmiotem najmu i dzierżawy. Niemniej jednak należy pamiętać, że sposób gospodarowania zasobami nabytymi w ramach projektu powinien być jednoznacznie wskazany we wniosku aplikacyjnym. Projekt w wyniku oceny merytorycznej musi uzyskać co najmniej 60% maksymalnej punktacji z kryteriów merytorycznych ogólnych i szczegółowych łącznie, aby znaleźć się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania.


Czy w ramach działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw - konkurs na bezpośrednie inwestycje w przedsiębiorstwach projekt mikro- lub małego przedsiębiorcy, o wartości dofinansowania poniżej 300 tys. PLN, może uzyskać dofinansowanie?

W szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2007 -2013 nie wskazuje się ograniczenia dotyczącego minimalnej wartości projektu dla projektów na bezpośrednie inwestycje w przedsiębiorstwach. Regulamin konkursu do działania III.2 - na dofinansowanie projektów dotyczących bezpośrednich inwestycji w przedsiębiorstwach także takiego ograniczenia nie wnosi. Wobec tego jeżeli mikro – lub mały przedsiębiorca złoży wniosek, w ramach którego wnioskuje o dofinansowanie projektu na kwotę niższą niż 300 tys. PLN będzie podlegał procedurze oceny. Uzyskanie dofinansowania jest zależne od liczby punków uzyskanych podczas oceny merytorycznej tj. minimum 60% maksymalnej punktacji oraz dostępnej alokacji środków w konkursie.Możliwość wdrożenia projektu celowego u innego przedsiębiorcy w postaci sprzedaży wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych w ramach zrealizowanego projektu celowego

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu nr RPLD.03.03.00-4/12 wynikiem końcowym projektu celowego jest wdrożenie określonego produktu lub technologii, a także inne zastosowanie uzyskanych wyników w praktyce gospodarczej lub społecznej.
Wdrożenie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych realizowanych w ramach projektu prac rozwojowych powinna zostać dokonana po cenie rynkowej.
może nastąpić poprzez:
- wdrożenie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej lub
- sprzedaż wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy - tj. dokonanie wdrożenia wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych w formie patentu, licencji lub know-how, w celu zastosowania
w działalności gospodarczej przez innego przedsiębiorcę. Sprzedaż wyników badań przemysłowych lub
Za wdrożenie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej sprzedaży.

Wdrożenie spoczywa na Beneficjencie pomocy i podlegać będzie weryfikacji na etapie rozliczenia projektu. Beneficjent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wdrożenia w terminie 30 dni od zakończenia wdrożenia, nie później jednak niż wraz z wnioskiem o płatność końcową.

Niemniej jednak, należy pamiętać, iż Beneficjent jest, na podstawie art. 57 ust.1 Rozporządzenia Rady Nr 1083/2006 do zachowania trwałości projektu przez minimum 5 lat, a w przypadku MŚP minimum
3 lat od daty przekazania Beneficjentowi, na wyodrębniony na potrzeby realizacji projektu rachunek bankowy, ostatniej płatności w ramach projektu.

W związku z powyższym, jeżeli efektem sfinansowanych w ramach projektu prac badawczych jest wytworzenie nowego produktu/technologii, to:
- właściwe jest dokonanie jego/jej zastrzeżenia w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej,
- wdrożenie projektu celowego w formie sprzedaży wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy  powinno nastąpić w formie sprzedaży licencji, a nie sprzedaży praw majątkowych do wyników badań, ponieważ w przypadku sprzedaży praw wyłącznych dochodzi do zbycia materialnego rezultatu realizacji projektu co skutkuje nie spełnieniem zasady trwałości projektu.


W jaki sposób udokumentować posiadanie wyników prac B+R?

Wnioskodawca musi jednoznacznie przedstawić, iż posiada gotowe wyniki prac B+R. Takie wyniki, zgodnie z zapisami Zasad kwalifikowalności wydatków… dla wartości niematerialnych i prawnych muszą:
- być ujęte w aktywach Wnioskodawcy,
- podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości.
W przypadku realizacji projektu dot. zakupy środków trwałych niezbędnych do wdrożenia wyników posiadanych prac B+R (tj. tych, które są już w posiadaniu Wnioskodawcy i nie będą objęte zakresem projektu),  najlepiej wykazać w projekcie, że w aktywach przedsiębiorstwa znajdują się patenty, know-how, które bezpośrednio wskazują na fakt posiadania wyników prac B+R, i które mogą zostać przez Wnioskodawcę przedłożone do dokumentacji aplikacyjnej.


Czy w ramach konkursu nr RPLD.03.03.00-4/12 można finansować zakup wyników prac B+R oraz prototypu?

Końcowym efektem prac B+R (produktem fazy prac rozwojowych) jest prototyp – pierwszy funkcjonujący egzemplarz nowego produktu/usługi.
W zależności od celu jakiemu miałby służyć prototyp, mógłby on zostać uznany za kwalifikowalny w przypadku gdy:
- zostanie uznany jako element zakupywanego wyniku prac B+R i ujęty jako wartość niematerialna lub prawna,
- zostanie zakupiony jako środek trwały i będzie ujęty w ewidencji środków trwałych, wykorzystywany
w ramach projektu do wdrożenia zakupionych wyników prac B+R.

W projektach obejmujących część badawczą wydatki związane z wytworzeniem prototypu, mogą być uznane za wydatek kwalifikowany pod warunkiem, że nie będzie on później wykorzystany do celów komercyjnych lecz wyłącznie do celów demonstracyjnych.


Czy w ramach projektu celowego, można  dokonać pośredniego wdrożenia wyników B+R do działalności Beneficjenta?

Pyt. czy w ramach projektu celowego można  dokonać pośredniego wdrożenia wyników B+R do działalności Beneficjenta celem spełnienia wymogu wdrożenia w sytuacji, gdy  Beneficjent po samodzielnym wypracowaniu wyników B+R (wydatki na badania będą przedstawione do refundacji) na podstawie umowy zleci produkcję innemu podmiotowi nie będącemu partnerem projektu
a np. kooperantem?  Produkt po wyprodukowaniu wróciłby do beneficjenta który samodzielnie będzie dokonywał sprzedaży wyprodukowanych produktów. Wypracowane wyniki B+R przez cały czas będą pozostawały  w aktywach beneficjenta, a wydatki na wdrożenie nie będą przedstawione do refundacji. Wdrożenie takie umożliwiłoby podmiotom które specjalizują się, posiadają potencjał badawczy na rozwój ich innowacyjności i konkurencyjności bez konieczności obligatoryjnego tworzenia działu produkcyjnego.
Mając na uwadze zapisy regulaminu konkursu RPLD.03.03.00-3/11, wdrożenie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych realizowanych w ramach projektu może nastąpić poprzez:
- wdrożenie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej lub
- sprzedaż wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy - tj. dokonanie wdrożenia wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych w formie patentu, licencji lub know-how, w celu zastosowania
w działalności gospodarczej przez innego przedsiębiorcę. Sprzedaż wyników badań przemysłowych
lub prac rozwojowych powinna zostać dokonana po cenie rynkowej.
W powyższej sytuacji, co do zasady wyniki prac B+R zostaną wdrożone do działalności gospodarczej, niemniej jednak nie zajdzie żadna z w/w przesłanek określonych w regulaminie konkursu, a co za tym idzie projekty celowe realizowane w takiej formule nie mogą być przedmiotem dofinansowania w niniejszym konkursie.


Co to jest pomoc de minimis i czego dotyczy?

Pomoc de minimis to wsparcie państwa udzielane przedsiębiorcom, które nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. W praktyce reguła de minimis pozwala przyjąć, że pomoc o niewielkich rozmiarach nie powoduje naruszenia podstawowych zasad traktatowych (tzw. próg odczuwalności). Pomoc de minimis ma nieznaczny wpływ na wymianę handlową i nie zagraża zakłóceniem konkurencji, a w związku z tym nie stanowi w rozumieniu artykułu 87 Traktatu Wspólnoty Europejskiej pomocy publicznej, mimo że jest udzielana ze źródeł publicznych. Pomoc ta udzielana jest przedsiębiorcom (głównie mikro, małym i średnim). Od 1 stycznia 2007 r. limit uzyskania pomocy de minimis wynosi 200 tys. euro (a w przypadku sektora transportu 100 tys. euro)  w okresie 3 kolejnych lat budżetowych (podatkowych).


Czym jest pomoc publiczna?

Pojęcie pomoc publiczna nie zostało precyzyjnie określone w dokumentach Unii Europejskiej. Jednak pośrednio na podstawie art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) można uznać, iż pomocą publiczną jest wsparcie udzielane przedsiębiorstwu, o ile jednocześnie spełnione są następujące warunki:
•    jest przyznawane przez Państwo lub pochodzi ze środków państwowych,
•    udzielane jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku,
•    ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa albo produkcję określonych towarów),
•    grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi UE.
Aby wsparcie stanowiło pomoc publiczną, wymienione powyżej warunki muszą zaistnieć łącznie. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych warunków nie jest spełniony, nie mamy do czynienia z pomocą publiczną.


Jakie są zasady kumulacji pomocy publicznej?

Ogólne zasady kumulacji pomocy:

• Jeśli kumulowane są dwa środki pomocowe, przy czym każdy stanowi regionalną pomoc inwestycyjną, a dotyczą tych samych wydatków kwalifikowanych, to skumulowana intensywność pomocy nie może przekroczyć maksymalnej intensywności regionalnej pomocy inwestycyjnej, obowiązującej w danym regionie.
Przykład:
Gmina w celu zachęcenia do powstawania nowych inwestycji na swoim terenie stosuje ulgę podatkową w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji. Małe przedsiębiorstwo, składa wniosek aplikacyjny do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. Maksymalna intensywność pomocy w województwie łódzkim wynosi 50%+ 20 % (w przypadku małego przedsiębiorstw spoza branży transportowej), czyli łącznie 70 %. Beneficjent jednak, będzie mógł w ramach RPO WŁ 2007 – 2013 uzyskać wsparcie w wysokości 60 % kosztów kwalifikowanych, ponieważ 10 % wykorzystał z pomocy udzielanej przez gminę.

• Jeżeli kumulowane są dwa środki pomocowe, z których jeden stanowi regionalną pomoc inwestycyjną na nowe inwestycje a drugi pomoc na zatrudnienie to skumulowana intensywność pomocy nie może przekroczyć pułapu, który jest korzystniejszy. Zachodzi to w sytuacji, gdy pomoc udzielana jest z dwóch źródeł, (przy czym do obliczenia pomocy udzielanej z jednego źródła stosowana jest metodologia wydatków kwalifikowanych związanych z poniesionymi nakładami inwestycyjnymi, zaś do obliczenia pomocy udzielanej z drugiego źródła stosowana jest metodologia wydatków kwalifikowanych związanych z kosztami zatrudnienia pracowników na nowoutworzonych miejscach pracy.
Przykład:
Przedsiębiorca realizuje projekt inwestycyjny i otrzymuje na ten projekt pomoc z dwóch źródeł:
-  ze środków programu operacyjnego, wg. metodologii opartej o wydatki  kwalifikowane związane z poniesionymi nakładami inwestycyjnymi; wydatki te wynoszą 10 mln zł,
-   ze środków urzędu pracy, wg. metodologii opartej o wydatki kwalifikowane związane z kosztami zatrudnienia pracowników na nowoutworzonych miejscach pracy; wydatki te wynoszą 12 mln zł.
Projekt jest realizowany w województwie łódzkim (maksymalna intensywność pomocy wynosi 50%), beneficjent jest dużym przedsiębiorcą (nie ma zastosowania podwyższenie limitu intensywności pomocy dla MSP).
Jeżeli  ze środków  programu operacyjnego beneficjent otrzymał 5 mln zł (50%  intensywności od wydatków kwalifikowanych wynoszących 10 mln zł), to nadal  może otrzymać  dofinansowanie  w kwocie 1 mln zł   ze środków urzędu pracy, ponieważ zgodnie z wyborem korzystniejszego wariantu skumulowana kwota pomocy  nie może przekroczyć 6 mln zł  (50% intensywności od wydatków kwalifikowanych   wynoszących 12 mln zł)

• Jeżeli regionalna pomoc inwestycyjna kumulowana jest z pomocą de minimis, w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych, pomoc nie może przekroczyć maksymalnej intensywności regionalnej pomocy inwestycyjnej,

Przykład:
Gmina wprowadza program pomocowy, polegający na zwolnieniu z podatku od nieruchomości stosując ulgę w podatku dla inwestorów. Pomoc udzielana jest w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych inwestycji, przy czym jest to pomoc de minimis. Maksymalna intensywność pomocy dla dużego przedsiębiorcy w województwie łódzkim wynosi 50% kosztów kwalifikowanych. Przedsiębiorca jednak otrzymał pomoc z programu operacyjnego w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, a zatem na te same koszty kwalifikowane nie może uzyskać pomocy de minimis.


Czy w ramach III Osi priorytetowej RPO WŁ możliwe jest uzyskanie wparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 nie ma możliwości uzyskania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 
Środkami  na rozpoczęcie działalności dysponują:

• Wojewódzki Urzędu Pracy w Łodzi, który wdraża Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja Przedsiębiorczości i samo zatrudnienia w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy mieści się w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 49, tel. 42 632-01-12  jednakże instytucja ta nie prowadzi rekrutacji. Na stronie www.wup.lodz.pl,  zakładka "Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Działanie 6.2."  jest lista instytucji, których projekty zostały rekomendowane do realizacji Działania 6.2 PO KL. Po zapoznaniu się z listą należy skontaktować się z wybraną przez siebie instytucją i dowiedzieć się tam, jakie są warunki uczestnictwa w projekcie, jakie są możliwe formy wsparcia, kiedy rozpoczyna się rekrutacja. Szczegółowych informacji udzielają wyłonione przez WUP instytucje.
• Powiatowe Urzędy Pracy,  właściwe dla miejsca zameldowania.

Równocześnie informujemy, że w przypadku łącznego spełnienia warunków tj. miejsce zameldowania na obszarze wiejskim, realizacja inwestycji na obszarze wiejskim oraz nieukończony 60. rok życia,  można dopytać się o możliwość dotacji w ramach  Działania 3.2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Instytucją  koordynującą przyjmowanie wniosków z tego działania jest  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mieszcząca się  Łodzi, na Al. Piłsudskiego 84. tel. 42 675 67 00/10.


Czy przedsiębiorca, którego firma nie istnieje jeszcze 12 miesięcy może wziąć udział w konkursie dla Działania III.2 na bezpośrednie wsparcie inwestycyjne?

Warunkiem brzegowym przy aplikowaniu w konkursach na bezpośrednie wsparcie inwestycyjne (działania III.2 i III.6) jest prowadzenie formy powyżej 12 miesięcy. Firma musi istnieć co najmniej rok na moment składania wniosku.


Czy w sytuacji, gdy wnioskodawca składa w odpowiedzi na konkurs więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie należy w każdym z wniosków uwzględnić całkowitą, łączną kwotę wszystkich planowanych dotacji, czy też kwotę dotacji, której dotyczy dany wniosek?

W tabelach finansowych – zawartych we wniosku oraz biznes planie (w przypadku wniosków o dofinansowanie składanych w odpowiedzi na konkurs, gdzie biznes plan jest załącznikiem obligatoryjnym) – powinno się wziąć pod uwagę wszystkie planowane dotacje w wysokości księgowego rozliczenia uzyskanych dotacji, przypadającej na dany rok obrachunkowy. Jednocześnie wnioskodawca winien opisać w części dotyczącej założeń ekonomicznych przyjętych dla projekcji finansowej, na jakich zasadach i w jaki sposób rozliczone zostaną dotacje.


Kto opracowuje biznes plan, a kto studium wykonalności?

Co do zasady przyjmuje się, że przedsiębiorca przygotowuje biznes plan, a podmiot inny niż przedsiębiorca studium wykonalności.


W ramach jakich konkursów możliwe jest uzyskanie dofinansowanie na zakup nowych maszyn?

Dofinansowanie na działalność istniejącą może uzyskać przedsiębiorca, np. w ramach Działania III.6 Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw. Wsparcie mogą uzyskać projekty polegające na inwestycjach obejmujących zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych dotyczących rozpoczęcia bądź kontynuacji bezpośrednich inwestycji. Inwestycje współfinansowane w ramach tego działania muszą dawać przedsiębiorstwu możliwość podnoszenia potencjału rozwojowego, co powinno przekładać się na wzrost przychodów z prowadzonej działalności, bezpośrednio w wyniku realizacji dofinansowanej inwestycji.
Poza Działaniem III.6 na bezpośrednie wsparcie inwestycyjne, ogłaszane są konkursy w ramach Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. W ramach tego działania dofinansowaniu podlegają projekty inwestycyjne dotyczące zastosowania nowych rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach (zakup niezbędnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych bezpośrednio z zakupem i eksploatacją środków trwałych) lub wprowadzenia nowych rozwiązań organizacyjnych od poprawy produktywności i efektywności. Preferowane są inwestycje w zakresie zakupu lub wdrożenia  innowacji technicznych (technologicznych) w produkcji i usługach tzn. nowych lub istotnie ulepszonych produktów (wyrób lub usługa), bądź nowych lub istotnie ulepszony procesów technologicznych będących nowością  przynajmniej w skali przedsiębiorstwa (tzn. w skali rynku na którym operuje przedsiębiorstwo: w skali kraju i/lub za granicą, jak również jak również  produktów i procesów nowych z punktu widzenia danego przedsiębiorstwa).
Pełen opis Działań III.6 i III.2  znajduje się w dokumencie "Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego" dostępnym na stronie www.2007-2013.cop.lodzkie.pl w zakładce Dokumenty.
Równocześnie informujemy, że na stronie internetowej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, znajduje się dokument o nazwie Szczegółowy Opis Kryteriów Wyboru Projektów, który zawiera opis kryteriów, na podstawie których wnioski złożone w ramach omawianego konkursu będą rozpatrywane. Zapoznanie się ze wskazanym dokumentem oraz weryfikacja planów inwestycyjnych pod kątem kryteriów do Działań III.6 i III.2 pozwoli zweryfikować możliwość otrzymania dofinansowania z powyższego działania. W kryteriach merytorycznych proszę zwrócić uwagę na kryteria dostępu, których nie spełnienie skutkuje odrzuceniem wniosku.
Zarówno w ramach Działania III.6, jak i III.2 mogą aplikować podmioty realizujące inwestycje na obszarze województwa łódzkiego, działające co najmniej 12 miesięcy.


Który rok obrachunkowy powinien być brany pod uwagę do sklasyfikowania wielkości/statusu przedsiębiorcy (w przypadku jeżeli istnieje ryzyko zmiany statusu beneficjenta)?

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008 w przypadku, gdy na ostatni dzień bilansu firma przekracza lub spada poniżej progu zatrudnienia lub pułapu finansowego dla danego przedsiębiorstwa, uzyskanie lub utrata statusu małego, średniego lub mikroprzedsiębiorstwa następuje tylko wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch następujących po sobie okresach sprawozdawczych tj. nieprzerwanie dwa lata z rzędu, a nie w dwóch dodatkowych latach po roku, w którym pierwszy raz wykazano zmienione dane.
W/w definicja nie budzi wątpliwości w przypadku przedsiębiorstw samodzielnych, jeżeli status przedsiębiorstwa zmienia się z uwagi na  dane dotyczące zatrudnienia lub dane finansowe.
W przypadku, jeżeli przyczyną zmian statusu są powiązania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zaleca stosowanie wykładni celowościowej. Zgodnie z wykładnią celowościową, np. jeżeli przed podpisaniem umowy  nastąpiło przejęcie, w efekcie którego przedsiębiorstwo po uwzględnieniu dodatkowych danych traci status MŚP, to podchodząc do problemu celowościowo należy badać faktyczny potencjał  jakim dysponuje przedsiębiorstwo na moment udzielania pomocy publicznej, czyli traktować je jako duże. Niemniej kwestia ta jest na tyle problematyczna, że  wymaga oficjalnej interpretacji Komisji Europejskiej. UOKiK zauważa konieczność doprecyzowania momentu ustalania/okresu, jakiego dotyczy ustalanie powiązań właścicielskich przedsiębiorstwa i w związku z tym może zaistnieć konieczność  zwrócenia się o  indywidualną interpretację dla szczegółowych przypadków.


Czy dopuszczalne jest, a jeżeli tak to w jakim przypadku, aby wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami, został podpisany przez inną osobę niż właściciel firmy, który nie może tego uczynić z uzasadnionych powodów?

Dopuszczalne jest, aby beneficjent lub inne osoby uprawnione do reprezentacji (zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentach rejestrowych/umowie spółki cywilnej), upoważnił inną osobę do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu i załączników w jego imieniu. Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisywania wniosku i/lub załączników z reguły nie musi być składane w formie aktu notarialnego, jednak wymóg ten może zmieniać się w zależności od warunków zawartych w regulaminie konkursu lub instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie. W takiej sytuacji do składanego wniosku należy dołączyć upoważnienie do zaciągania zobowiązań w imieniu wnioskodawcy. Natomiast w przypadku pozostałych czynności związanych z realizacją projektu, szczególnie w odniesieniu do podpisania umowy o dofinansowanie projektu oraz wniesienia prawnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli będzie dokonywała ich osoba inna niż upoważniona, zgodnie z przepisami prawa należy dołączyć pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego zawierające szczegółowy katalog czynności, do których upoważniona jest dana osoba.


Czy przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie na zakup środków transportu?

Zgodnie z zasadami określonymi w "Podręczniku kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013",  wydatki  na  zakup  lub  leasing  środków transportu są kwalifikowane jedynie w wypadku, gdy środek transportu jest samochodem specjalnym wyszczególnionym w rodzaju 743 oraz podgrupie 76 Klasyfikacji Środków Trwałych (Rozporządzenie RM w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych z 1999r., Dz.U. nr 112, poz. 1317), pod warunkiem, że wnioskodawca nie prowadzi działalności w sektorze transportu (w tym takiej,  której  działalność  transportowa  nie  jest  działalnością  główną)  i jest bezpośredni związek między zakupem a celami przedsięwzięcia objętego wsparciem (tzn. zakup środka  transportu jest niezbędny do osiągnięcia celów projektu) oraz zakup środka  transportu nie  jest głównym elementem projektu.


Czy koszty uzyskania  świadectwa homologacji na nowy typ pojazdu mogą być uznane za wydatek  kwalifikowalny?

Nie ma takiego kosztu bezpośrednio wskazanego w wykazie kosztów kwalifikowalnych zamieszczonych w "Podręczniku kwalifikowalności wydatków dla RPO WŁ na lata 2007-2013", jak i w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego  z dnia 11 października 2007 roku w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1399) zasadnym wydaje się tu odniesienie do homologacji jako wartości niematerialnej i prawnej, które mogą być wydatkiem kwalifikowanym gdy:
a) będą wykorzystywane wyłącznie w ramach przedsiębiorstwa, które otrzymało pomoc,
b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych,
d) będą stanowić aktywa beneficjenta pomocy przez co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy co najmniej  3 lata" (§6 ust. 4 Rozporządzenia MRR o którym mowa powyżej).


Czy minimalna/maksymalna wartość projektu podana w Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WŁ na lata 2007-2013 ma odniesienie do całkowitej wartości projektów, czy kosztów kwalifikowanych?

Linia demarkacyjna określa kryteria rozgraniczające, które opierają się głownie na: zasięgu terytorialnym działań, wartości projektów, rodzaju beneficjenta itd. Podawaną w Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WŁ na lata 2007-2013, w  poszczególnych działaniach w punkcie 28,  kwotę należy rozumieć w sposób, zgodnie z którym projekty w ramach RPO będą realizowane poniżej danej kwoty, natomiast w programach krajowych – w kwocie równej i wyższej od podanej.
Kryterium kwotowe demarkacji w ramach krajowych oraz regionalnych programów operacyjnych określa się na poziomie całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych (zgodnie z zasadami kwalifikowalności wydatków dla poszczególnych programów operacyjnych).


Czy załącznik Oświadczenie dotyczące wpływu projektu na obszary objęte siecią Natura 2000  powinien zostać załączony do każdego projektu, czy tylko do projektów infrastrukturalnych?

Zgodnie z pkt. C5 Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie, beneficjent zobowiązany jest zawsze załączyć do wniosku Oświadczenie dotyczące wpływu projektu na obszary objęte siecią Natura 2000 (bez względu czy dotyczy projektów infrastrukturalnych, czy innych). Na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie beneficjent zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie właściwego organu odpowiedzialnego  za monitorowanie  obszarów NATURA 2000.


Jakie dane należy wpisać w pkt. 2.3 biznes planu dotyczącym opisu konkurencji na rynku, w ostatniej kolumnie treść powtórzona z kolumny trzeciej?

W tabeli 2.3. Konkurencja na rynku opisujemy ofertę konkurencji w obszarze: zakres rynku, jakość, cena oraz reklama/promocja. W kolumnie czwartej należy odnieść się do jakości reklamy/promocji dotyczącej oferty głównych konkurentów na rynku.


Jakie dane wpisać  w pkt. 2.5 (cena), 2.6 (prognoza sprzedaży), 2.7 (przychody) biznes planu. Czy dotyczą tylko nowego  produktu ?

W odniesieniu do pkt.4.2 (rachunek zysków i strat), gdzie należy podać całość  przychodów danego podmiotu, dane w tabelach 2.5, 2.6, 2.7 dotyczą wszystkich przychodów w danym przedsiębiorstwie.


Jak policzyć wartość wskaźnika NPV w biznes planie? Jaką wartość stopy dyskontowej przyjąć do wyliczeń?

Zgodnie z pkt. G3 instrukcji do wypełniania wniosku o dofinansowanie w przypadku  projektów objętych pomocą publiczną beneficjent nie ma obowiązku wyliczania wartości NPV. Jeżeli beneficjent  zdecyduje się wyliczać NPV to stopa dyskonta rekomendowana w  Wytycznych  Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód  wynosi 8% dla cen nominalnych lub 5% dla cen stałych. Źródłem jest pochodzenie tych wartości – 3% to średnioroczna wieloletnia stopa inflacji, 5% to średnioroczna wieloletnia stopa zwrotu z aktywów wolnych od ryzyka.


Które kryteria wyboru projektów są obowiązujące – te zawarte w Uszczegółowieniu RPO WŁ, czy te dołączone do Regulaminu konkursu?

Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 zostały przyjęte Uchwałą Nr 4/08 z dnia 11 kwietnia 2008 r. Komitetu Monitorującego Regionalny Program Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 w załączniku nr 5 zawiera kryteria  wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący.
Kryteria wyboru projektów zostały podzielone na:
• kryteria formalne: kwalifikacji (dopuszczające), administracyjne i ogólne;
• kryteria merytoryczne: dostępu, ogólne, szczegółowe.

Kryteria merytoryczne ogólne i szczegółowe są kryteriami za spełnienie, których przyznawane są punkty. Każdemu z kryterium przypisana jest możliwa do zdobycia przez projekt liczba  punktów oraz waga danego kryterium. Maksymalna możliwa ilość punktów za spełnienie danego kryterium stanowi iloczyn punktacji i wagi kryterium.
Zawarty w załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu "Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw" jest dokumentem uzupełniającym. Kryteria wyboru projektów zawarte w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WŁ, wskazują co brane jest pod uwagę przy ocenie projektu pod względem spełnienia poszczególnych elementów danego kryterium. Możliwa do uzyskania przez beneficjentów liczba punktów podlega przemnożeniu przez wagi określone w załączniku nr 5 do Uszczegółowienia RPO WŁ. Oba dokumenty należy stosować łącznie.


Jakie kryteria musi spełnić wniosek o dofinansowanie, aby został wpisany na listę rankingową?

Projekt uzyskuje pozytywną ocenę i zostaje wpisany na listę rankingową projektów, jeśli podczas oceny merytorycznej uzyska, co najmniej 60% punktów z kryteriów ogólnych i szczegółowych - łącznie.


Forma prawna beneficjenta

W związku z Państwa pytaniami  w zakresie pkt. B.1 Wniosku o dofinansowanie projektu dotyczącym formy prawnej beneficjenta, który nie prowadzi przedsiębiorstwa w żadnej z wymienionych w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie form informuję, że formy prawne beneficjenta określone w Instrukcji wypełniania wniosku nie zostały wyliczone w sposób wyczerpujący.
W przypadku, gdy beneficjent działa w innej formie prawnej niż podana w Instrukcji podaje właściwą dla siebie np. oprócz wymienionych, fundacja, stowarzyszenie, fundusz, kościół katolicki, kościół i inne związki wyznaniowe, organizacje samorządowe, organizacje gospodarcze, spółdzielnie, szkoły, jednostki administracji rządowej itd.
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy nie ogranicza możliwych form prawnych działania beneficjenta, należy mieć jednak na uwadze typ beneficjenta określony w pkt. 18  opisu każdego Działania w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.


Informacja dotycząca kryterium kwalifikowalności beneficjenta

W zakresie spełnienia tego kryterium ocenie podlega również czy beneficjent/partner ma siedzibę na obszarze objętym programem tzn. na obszarze województwa łódzkiego? Kryterium zostanie uznane za spełnione, w tym zakresie, jeżeli z dokumentów rejestrowych przedsiębiorstwa np. z odpisu z rejestru przedsiębiorców z KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej składanych wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu, wynikać będzie iż przedsiębiorstwo posiada oddział czy filię na terenie województwa łódzkiego.
 
2. Monitorowanie i sprawozdawczość

Co oznacza określenie "znacząca modyfikacja" w pojęciu "trwałości projektu"?

Pojęcie "trwałości projektu" rozumiane jest jako niepoddanie projektu tzw. znaczącej modyfikacji, tj.:
a) modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny; oraz
b) wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej.
Znacząca modyfikacja oznacza jednoczesne spełnienie co najmniej jednego z warunków wymienionych w lit. a) i co najmniej jednego z warunków wymienionych w lit. b).
Wydatki poniesione na rzecz projektu, który zostanie poddany znaczącym modyfikacjom, będą objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 98–102 Rozporządzenia Rady nr (WE) 1083/2006.


Czy możliwe jest zakupienie sprzętu, dokonanie zakupu usług lub robót budowlanych, których wartość przekracza kwotę kategorii w złożonym wniosku o dofinansowanie?

Koszt powyżej wartości założonej w kategorii wniosku o dofinansowanie zostanie uznany za niekwalifikowany i zwiększy całkowitą wartość projektu.


Czy zaoszczędzone w ramach projektu środki finansowe można wykorzystać na zakupy nieprzewidziane we wniosku o dofinansowanie lub w ilości większej niż zaplanowana?

Zgodnie z Zasadami kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 wydatek, który nie został przewidziany i wskazany we wniosku o dofinansowanie Projektu, nie może zostać uznany za wydatek kwalifikowalny i podlegać refundacji. Oznacza to, iż nie ma możliwości wykorzystania zaoszczędzonych w ramach projektu środków finansowych na dodatkowe wydatki, nieprzewidziane na etapie aplikowania o środki unijne. W związku z powyższym w momencie konstruowania Wniosku o dofinansowanie projektu bardzo ważna jest wnikliwa analiza możliwych opcji inwestycyjnych i wybór najbardziej optymalnego rozwiązania, umożliwiającego osiągnięcie zakładanego celu projektu.
Jednocześnie, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, wszelkie wydatki w ramach projektu, które nie zostały zaplanowane we wniosku o dofinansowanie, a poniesienie ich stało się konieczne w celu prawidłowej realizacji projektu już po podpisaniu Umowy, należy zgłosić do Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, celem wprowadzenia zmian w Umowie i wykazania poniesionych wydatków jako niekwalifikowalne.
Umowa o dofinansowanie projektu w ramach III Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 daje natomiast możliwość przesuwania zaoszczędzonych środków finansowych z jednej kategorii wydatków kwalifikowalnych harmonogramu rzeczowo-finansowego do drugiej. Należy jednak podkreślić, iż o oszczędnościach można mówić jedynie w przypadku pełnego zrealizowania zakresu rzeczowego danej kategorii, lecz wydatkowania na jej realizację kwoty mniejszej niż zakładano we wniosku o dofinansowanie.
Każdą planowaną zmianę, dotyczącą realizacji Projektu, Beneficjent ma obowiązek zgłosić do Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, w trybie określonym w umowie o dofinansowanie projektu, celem uzyskania zgody na jej wprowadzenie.


3. Rozliczanie projektu

W jaki sposób należy opłacić fakturę w wysokości 150 000,00 PLN, dla której kwota kwalifikowana wynosi 110 000,00 PLN? Poziom dofinansowania zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi 69%, a otrzymana zaliczka to 100 000,00 PLN.

Zapłata za fakturę ze środków zaliczki powinna nastąpić w terminie przewidzianym w umowie o dofinansowanie. Umowa precyzuje ten termin, jako określoną liczbę dni kalendarzowych. W przypadku faktury w wysokości 150 000,00 PLN należy obliczyć, jaka jej część stanowi dofinansowanie, z uwagi na fakt, iż tylko ta jej część może być opłacona środkami zaliczki. W opisanym przypadku dofinansowanie wyniesie 75 900,00 PLN (110 000,00 PLN*69%).
Beneficjent ze środków zaliczki zapłacić może 75 900,00 PLN, natomiast pozostałą część faktury, tj. 74 100,00 PLN ze środków własnych Beneficjent.
Pozostała część zaliczki, tj. 34 100,00 PLN podlega zwrotowi w odpowiednich proporcjach na rachunek Centrum Obsługi Przedsiębiorstwa oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.
UWAGA: w wyżej opisany sposób należy zapłacić każdą fakturę przedstawianą jako rozliczenie zaliczki.


Po wpłynięciu zaliczki na rachunek bankowy pobrana została opłata za prowadzenie rachunku. Ponieważ na rachunku nie było środków własnych, opłata ta zastała zapłacona środkami zaliczki. Jakie konsekwencje wynikają z takiego wykorzystania zaliczki?

Opisana sytuacja jest nieprawidłowością. Beneficjent zobowiązany jest do wcześniejszego zapewnienia środków własnych na rachunku bankowych utworzonym na potrzeby realizacji projektu. W przypadku, gdy na koncie znajdowały się tylko i wyłącznie środki zaliczki i zostały z nich pobrane jakiekolwiek opłaty bankowe (np. za prowadzenie rachunku, prowizje), zaliczka wykorzystana została niezgodnie z przeznaczeniem. W powyższej sytuacji kwoty opłat bankowych stanowią nieprawidłowość i zgodnie z art. 207 Ustawy o finansach publicznych podlegają zwrotowi wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych.


Po otrzymaniu zaliczki, przez przypadek, opłacona z niej została faktura niezwiązana z projektem. Brakująca kwota zaliczki została wpłacona na rachunek bankowy w dniu następnym po opłaceniu niekwalifikowalnej faktury. Czy opisany sposób postępowania jest prawidłowy i nie zostaną naliczone odsetki karne? Jeśli odsetki zostaną naliczone to od jakiej kwoty i w jaki sposób?

W przedstawionej sytuacji zaliczka została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem. Kwota zaliczki odpowiadająca zapłacie za fakturę niezwiązaną z projektem podlega zwrotowi wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych.
Odsetki naliczane są według wzoru:
Kwota środków nieprawidłowo wykorzystanych * ilość dni * stawka podatkowa / 365 dni
Ilość dni naliczana jest od dnia przekazania środków na rachunek Beneficjenta (a nie od dnia wpływu na rachunek Beneficjenta) do dnia zwrotu, czyli do dnia obciążenia rachunku bankowego Beneficjenta.
Stawka podatkowa wskazana jest w obwieszczeniach Ministra Finansów w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów dostępna jest Tabela stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, w której wskazane są także okresy obowiązywania poszczególnych stawek.
W zamieszczonym powyżej wzorze należy wskazać ilość dni dla poszczególnych stawek odsetek za zwłokę oraz zsumować odsetki dla poszczególnych okresów, dla których obowiązywały różne stawki.
Istnieje możliwość skorzystania z kalkulatorów odsetkowych dostępnych na stronach internetowych, jednak konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wyliczenia kwoty do zwrotu przy użyciu kalkulatorów obciążają w całości Beneficjenta.


W jaki sposób obliczyć odsetki bankowe od przekazanej zaliczki?

Jeśli rachunek, na który wpłynęła zaliczka jest oprocentowany, wówczas Beneficjent zobowiązany jest dokonać zwrotu narosłych od kwoty zaliczki odsetek bankowych zgodnie ze wzorem:
Odsetki bankowe = kwota zaliczki * oprocentowanie rachunku * ilość dni / 365 dni

Dla poniżej przedstawionych przykładów przyjęto, iż EFRR = 85% dofinansowania oraz BP=15% dofinansowania, natomiast oprocentowanie rachunku bankowego w skali roku wynosi 0,01%.

Przykład 1: Zaliczka w wysokości 300 00,00 PLN wydana została w całości po 10 dniach.
(300 000,00 PLN * 10 dni * 0,01%) / 365 dni = 0,82 PLN  (w tym EFRR: 0,70 PLN oraz BP: 0,12 PLN)

Przykład 2: Zaliczka w wysokości 300 00,00 PLN wydawana była w dwóch transzach; opłacono kolejno faktury za 200 000,00 PLN po 10 dniach oraz faktury za 100 000,00 PLN po kolejnych 2 dniach.
(300 000,00 PLN * 10 dni * 0,01%) / 365 dni = 0,82 PLN
(100 000,00 PLN * 2 dni * 0,01%) / 365 dni = 0,05 PLN
Razem 0,87 PLN, w tym EFRR: 0,74 PLN oraz BP: 0,13 PLN

Przykład 3: Zaliczka w wysokości 300 00,00 PLN wpłynęła na rachunek bankowy w dwóch różnych dniach; środki z EFRR wpłynęły dzień wcześniej niż środki z BP; środki wydano w całości po 10 dniach
(255 000,00 PLN * 1 dni * 0,01%) / 365 dni = 0,07 PLN (odsetki od EFRR)
(300 000,00 PLN * 10 dni * 0,01%) / 365 dni = 0,82 PLN (odsetki od EFRR i BP)
Razem: 0,89 PLN w tym EFRR: 0,77 PLN oraz BP: 0,12 PLN.


Czy do wniosku o płatność rozliczającego zaliczkę należy złożyć jakieś dodatkowe dokumenty, np. z banku?

Składając wniosek o płatność rozliczający zaliczkę, oprócz „standardowych” dokumentów potwierdzających poniesione wydatki i wskazanych w Instrukcji wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność, należy dołączyć pełen wyciąg bankowy wskazujący wszystkie operacje na rachunku bankowym od dnia wpływu zaliczki na konto do dnia jej pełnego rozliczenia, tzn. pełnego wydania lub zwrotu niewydatkowanej części zaliczki.
Beneficjent zobowiązany jest wykazać wysokość oprocentowania rachunku bankowego, w związku z powyższym należy dołączyć aktualne zaświadczenie z banku o wysokości oprocentowania w okresie od dnia wypływu zaliczki do jej rozliczenia.
Opcjonalnie, jeśli w umowie o otworzenie rachunku bankowego, stanowiącej załącznik niezbędny do podpisania umowy o dofinansowanie, wskazane oprocentowanie nie uległo zmianie, wówczas należy dołączyć oświadczenie Beneficjent w powyższym zakresie. Jeśli oprocentowanie uległo zmianie, wówczas należy dołączyć aneks do umowy o otworzenie rachunku bankowego oraz oświadczyć, iż w okresie od dnia podpisania aneksu do dnia rozliczenia zaliczki oprocentowanie nie uległo zmianie.


Czy w przypadku faktury wystawionej w walucie obcej można przelać środki zaliczki na konto walutowe i dopiero dokonać zapłaty za fakturę?
Jeśli podpisując umowę o dofinansowanie, Beneficjent wskazał w dokumentacji rachunek walutowy służący do obsługi projektu, wówczas dopuszcza się, aby środki zaliczki zostały przelane na ten rachunek i z niego dokonano zapłaty za fakturę. Do wniosku o płatność należy dołączyć wyciągi bankowe dla obu rachunków bankowych, wskazujące wszelkie operacje dokonywane z udziałem środków zaliczki. Należy także przedstawić dokumenty potwierdzające zastosowany do przeliczeń walutowych kurs (nie jest to wymagane, jeśli powyższa informacja wynika z wyciągu bankowego).


4. Kontrola pojektu

Czy każdy projekt w ramach III Osi priorytetowej RPO WŁ 2007-2013 będzie kontrolowany?

Tak. Zgodnie z umową o dofinansowanie beneficjent realizujący projekt w ramach III Osi priorytetowej RPO WŁ 2007-2013 zobowiązany jest do poddawania się kontroli dokonywanej przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (COP) w zakresie prawidłowości realizacji projektu przez okres obowiązywania umowy, zapewnienia pełnego dostępu do dokumentów oraz materiałów, w tym dokumentów i materiałów elektronicznych, dotyczących realizacji projektu, przez cały okres ich przechowywania, a także do tworzenia ich uwierzytelnionych kopii i odpisów.
Każdy Beneficjent zostanie skontrolowany przynajmniej raz, co oznacza, że będzie z pewnością skontrolowany po złożeniu wniosku o płatność końcową.  Taka kontrola jest przeprowadzana w miejscu prowadzenia projektu i/lub w siedzibie spółki/miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. Kontrole odbędą się również po zakończeniu projektu w okresie trwałości projektu.


Co wolno kontrolującemu?

Zespół kontrolujący ma prawo do:
• swobodnego poruszania się po terenie jednostki kontrolowanej (z wyjątkiem miejsc podlegających szczególnej ochronie z uwagi na tajemnicę państwową),
• wglądu do wszelkich dokumentów związanych z działalnością jednostki kontrolowanej i związanych z zakresem kontroli,
• przeprowadzania oględzin obiektów i składników majątkowych w zakresie objętym kontrolą,
• zbierania od pracowników jednostki kontrolowanej ustnych i pisemnych wyjaśnień w zakresie dotyczącym tematu kontroli,
• zabezpieczenia ewentualnych materiałów dowodowych dla potrzeb kontroli.
Oryginały dokumentów finansowych załączonych do wniosku o płatność (faktury, rachunki, dowody płatności) zostają oznaczone pieczęcią na każdej stronie przez kontrolujących.
Podczas kontroli ze strony beneficjenta obecna jest uprawniona lub upoważniona osoba oraz pracownicy zaangażowani w realizację projektu.


Jakie mogą być konsekwencje kontroli?

Zespół kontrolujący po przeprowadzeniu kontroli sporządza w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach (jeden dla beneficjenta, jeden dla COP) informację pokontrolną. Gdy ustalenia z kontroli wskazują na konieczność podjęcia przez beneficjenta określonych działań w celu wyeliminowania stwierdzonych w informacji pokontrolnej uchybień, zespół kontrolujący formułuje dla beneficjenta zalecenia pokontrolne. W zależności od tego co zostanie potwierdzone lub ujawnione w trakcie kontroli mogą zostać podjęte następujące rekomendacje:
• uznanie pełnego dofinansowania
• uznanie częściowej płatności
• wstrzymanie procesu weryfikacji wniosku o płatność
• wstrzymanie płatności do czasu wyjaśnienia nieprawidłowości
• wnioskowanie o rozwiązanie umowy o dofinansowanie
• wystosowanie wniosku o wszczęcie kontroli do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
• zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

5. Promocja projektu

Czy w przypadku realizacji projektu polegającego na udziale w targach, misjach za granicą należy stosować logotypy i hasła w języku angielskim?

W przypadku projektów dofinansowanych w ramach Działania III.2 Podnoszenie innowacyjnościi konkurencyjności przedsiębiorstw na udział w targach i misjach gospodarczych za granicą beneficjenci posługują się logotypami w języku angielskim.
Wyjaśniamy, że Ci przedsiębiorcy, którzy zawarli umowę o dofinansowanie projektu podpisali po 23 lipca 2013 roku są zobowiązani do stosowania paska logotypów, zawierającego nową wizualizację logotypu województwa łódzkiego (promuje łódzkie), a także logotyp Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w wersji angielskiej (a nie jak dotychczas w języku polskim).
Z kolei, Ci beneficjenci, którzy są już na etapie realizacji projektów (czyli podpisali umowę o dofinansowanie projektu przed 23 lipca br.) mają wybór, czy będą wykorzystywać w/w nowy pasek logotypów, czy też dotychczasowe logotypy (w tym logotyp województwa łódzkiego w wersji Lodzkie Region oraz logotyp Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w wersji polskiej).

Nowy pasek logotypów dla beneficjentów III Osi RPO WŁ 2007-2013:

 

 

Wcześniejsza wersja logotypów dla beneficjentów III Osi RPO WŁ 2007-2013:

 

 

Jakie są konsekwencje niestosowania promocji projektu?

Brak lub niewłaściwe prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych może skutkować wstrzymaniem wypłaty środków lub koniecznością zwrotu dotacji. Dodatkowo należy pamiętać, iż obowiązek promocji i informowania opinii publicznej o pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŁ 2007-2013 rozpoczyna się z dniem podpisania umowy o dofinansowanie projektu.


Jestem beneficjentem III Osi priorytetowej, czy zawszę muszę stosować aż cztery logotypy na swoich materiałach informacyjnych i promocyjnych?
Nie, na materiałach promocyjnych niewielkich rozmiarów (np. breloczek, pendrive), na których nie ma możliwości technicznych, aby zamieścić wszystkie logotypy, należy umieścić przynajmniej: logotyp Unii Europejskiej i logotyp Programu Regionalnego.


Czy w przypadku zrealizowania projektu tzw. targowego przed podpisaniem umowy o dofinansowanie mam obowiązek stosowania zasad promocji projektu?

W przypadku zrealizowania projektu tzw. targowego przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, beneficjent ma obowiązek poinformowania opinii publicznej o otrzymanej pomocy np. poprzez zamieszczenie informacji na swojej stronie internetowej, w siedzibie firmy lub w wydanym w tym celu folderze czy ulotce informacyjnej.  Jednocześnie podpisując umowę o dofinansowanie projektu beneficjent zobowiązuje się do zamieszczania w dokumentach, które przygotowuje w związku z realizacją projektu, (w tym korespondencja prowadzona z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy) informacji o udziale Unii Europejskiej we współfinansowaniu projektu wraz z logotypami wymaganymi. Dodatkowo należy w siedzibie firmy umieścić tabliczkę pamiątkową, celu pozostawienia trwałej informacji o wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Kiedy mogę usunąć tablice/tabliczki informacyjne z miejsca realizacji projektu?

Zgodnie z Zasadami promocji beneficjent ma obowiązek stosować instrumenty informacyjne i promocyjne wskazujące na zakres wsparcia z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W trakcie realizacji projektu beneficjent stosuje odpowiednie narzędzie promocyjne w postaci: tablicy, tabliczki lub plakietki informacyjnej. Następnie, nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu realizacji projektu, w/w instrumenty powinny zostać zastąpione tablicami lub tabliczkami pamiątkowymi i pozostać przez okres co najmniej pięciu lat, a w przypadku MŚP – trzech lat od daty zakończenia realizacji projektu określonego w umowie o dofinansowanie.


Czy są jakieś wytyczne co do stosowania kolorów i czcionek na tablicach/tabliczkach informacyjnych i pamiątkowych?

Zgodnie z Zasadami promocji projektów które obowiązują beneficjentów III Osi priorytetowej, tło tablic/tabliczek zarówno informacyjnych jak i pamiątkowych może mieć dowolny kolor z wyjątkiem barw jaskrawych i agresywnych (np. czerwony, zielony, pomarańczowy). Natomiast czcionka obowiązująca na narzędziach informacyjno – promocyjnych to Arial CE bold oraz Arial CE regular. 
Należy dodać, iż istnieje możliwość wykonania tablicy pamiątkowej na materiale tj. kamień, stal, drewno itp., wtedy dopuszcza się zastosowanie graweru, pamiętając o tym by cały projekt był czytelny.
 
COP © 2008
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
Dotacje dla przedsibiorstw dzkie Dotacje dla Przedsibiorstw dzkie.Fundusze unijne dla przedsibiorcw.rodki finansowe dla MP.Pomoc z Unii dla firm.dzkie-region innowacyjnej gospodarki.Wsparcie dla biznesu.
Dotacje dla przedsibiorcw dzkie
.