Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.

Zgadzam się
Więcej informacji

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Dotacje unijne. Dotacje dla przedsiębiorców
| BIP | Mapa serwisu | Kontakt |O nas
Perspektywa unijna na lata 2014-2020

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy jest wojewódzką, samorządową jednostką organizacyjną, powołaną przez Sejmik Województwa Łódzkiego, która działa  od 1 marca 2008 roku.

W nowym okresie finansowania, COP, pełniąc funkcję Instytucji Pośredniczącej – IP, odpowiedzialne będzie za wdrażanie: I Osi Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy oraz II Osi Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
W ramach I Osi wsparcie służyć będzie przede wszystkich zwiększeniu urynkowienia działalności badawczo-rozwojowej sektora nauki oraz wzrostowi liczby innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie, a także upowszechnieniu współpracy sfery nauki i biznesu.

Zakres II Osi obejmuje dofinansowanie przedsięwzięć, przyczyniających się do ułatwienia przedsiębiorcom dostępu do wiedzy na temat rynku, innowacyjności i prowadzenia działalności gospodarczej, dostosowania otoczenia gospodarczego do potrzeb potencjalnych inwestorów, wzrostu poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP, realizacji innowacyjnych inwestycji przez mikro-, małe i średnie firmy, wpływających na zwiększenie konkurencyjności i rozwój przedsiębiorstw w województwie łódzkim.

Podkreślając znaczenie wsparcia sfery badawczo-rozwojowej, a także innowacyjności i konkurencyjności dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu łódzkiego na I i II Osie priorytetowe zaplanowano w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 łącznie blisko 476,5 mln euro, co stanowi prawie 30% całkowitej alokacji na Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
Środki w ramach dwóch w/w Osi skierowane będą głównie do:

  przedsiębiorców, głównie z sektora MŚP;
  organizacji zrzeszających przedsiębiorców ;
  jednostek naukowych i badawczych;
  szkół wyższych;
  konsorcjów naukowych;
  jednostek samorządu terytorialnego, związków, porozumień i stowarzyszeń jst;
  instytucji otoczenia biznesu;
  organizacji pozarządowych, organizacji przedsiębiorców i  izb gospodarczych;
  podmiotu, który wdraża instrumenty finansowe.

W Punkcie Konsultacyjnym Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, pracownicy udzielają szczegółowych informacji o możliwościach otrzymania dofinansowania w ramach I oraz II Osi nowego okresu programowania.


Punkt Konsultacyjny
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
ul. Moniuszki 7/9
90-101 Łódź
poniedziałek: 8.00-18.00
wtorek-piątek: 8.00-16.00
tel.:(42) 230 15 55;
(42) 230 15 56
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.Nowy serwis, poświęcony powyższym osiom priorytetowym RPO WŁ 2014-2020 – w przygotowaniu.


Perspektywa unijna na lata 2007-2013

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy to wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna, powołana przez Sejmik Województwa Łódzkiego, działająca  od 1 marca 2008 roku. Celem Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, jako Instytucji Pośredniczącej II stopnia, jest  pomoc potencjalnym Beneficjentom w efektywnym wykorzystaniu środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Centrum realizuje zadania w ramach   III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.  

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy kierowane jest przez Dyrektora, pana Macieja Kokotka oraz  Zastępcę Dyrektora, pana Arkadiusza Szymańskiego.

Schemat Organizacyjny Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

Podstawą działania Centrum Obsługi Przedsiębiorcy jest Statut, natomiast zakres poszczególnych zadań precyzuje Regulamin Organizacyjny Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, zgodnie z którym Centrum zajmuje się w szczególności:

naborem i oceną wniosków
podpisywaniem z Beneficjentami umów o dofinansowanie projektów
obsługą finansową projektów
przeprowadzaniem kontroli rzeczowej i finansowej realizacji projektów
monitorowaniem i sporządzaniem raportów z realizacji działań
prowadzeniem działań informacyjnych i promocyjnych

Do zadań Centrum Obsługi Przedsiębiorcy należy również zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o możliwościach uzyskania wsparcia w ramach III Osi priorytetowej RPO WŁ. W tym celu w siedzibie Centrum działa Punkt Informacyjny, w którym udzielane są kompleksowe informacje na temat zasad aplikowania o środki unijne oraz kryteriów wyboru projektów do dofinansowania. W Centrum Obsługi Przedsiębiorcy działają również punkty informacyjne dotyczące pozostałych  osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

                                      


 

Zapraszamy do naszego Punktu Informacyjnego

ul. Moniuszki 7/9
90-101 Łódź
poniedziałek-piątek: 8.00-16.00;
tel.:(42) 230 15 55;
(42) 230 15 56
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
                                       
 
Głównym założeniem realizacji III Osi priorytetowej  jest rozwój konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki na obszarze województwa łódzkiego. Dążenie do budowy gospodarki opartej na wiedzy stanowi zasadniczy kierunek interwencji tej osi priorytetowej i skupia się na tworzeniu gospodarki zdolnej konkurować z najmocniejszymi regionami w Europie. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:  

zorganizowanie powiązań sektora B+R z sektorem biznesu i instytucji otoczenia biznesu,
wzmocnienie wsparcia MŚP w dążeniu do innowacyjności i poprawy konkurencyjności produktów i usług,
tworzenie dogodnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw i lokowania inwestycji na terenie województwa łódzkiego,
rozwijanie wachlarza usług w sektorze turystyki i rekreacji oraz rozwój szeroko pojętej infrastruktury turystycznej.

W ramach III Osi priorytetowej wyodrębnione zostało sześć działań:

Działanie III. 1. Wsparcie jednostek B+R
Działanie III. 2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw
Działanie III. 3. Rozwój B+R w przedsiębiorstwach
Działanie III. 4. Rozwój otoczenia biznesu
Działanie III. 5. Infrastruktura turystyczno - rekreacyjna
Działanie III. 6. Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw

Na realizację wyżej wymienionych działań w okresie 2007 – 2013 przeznaczone zostało ponad 418 mln euro, z czego 272 mln euro pochodzić będą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 41 mln euro stanowić będzie wkład krajowy, a 105 mln euro to przewidywany wkład prywatny. III Oś priorytetowa skierowana jest w znacznej mierze do przedsiębiorców, głównie małych i średnich. Ponadto o wsparcie mogą starać się m. in. szkoły wyższe, jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z dokumentami programowymi oraz do odwiedzenia naszej siedziby. To właśnie tu mogą Państwo uzyskać pełną informację na temat możliwości skorzystania ze wsparcia projektów środki pochodzącymi z III Osi priorytetowej RPO WŁ. Mogą Państwo również skontaktować się z nami telefonicznie lub drogą mailową.
Zapraszamy do współpracy!
kontakt
 
COP © 2008
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
Dotacje dla przedsibiorstw dzkie Dotacje dla Przedsibiorstw dzkie.Fundusze unijne dla przedsibiorcw.rodki finansowe dla MP.Pomoc z Unii dla firm.dzkie-region innowacyjnej gospodarki.Wsparcie dla biznesu.
Dotacje dla przedsibiorcw dzkie
.