Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.

Zgadzam się
Więcej informacji

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Dotacje unijne. Dotacje dla przedsiębiorców
| BIP | Mapa serwisu | Kontakt |

W okresie finansowania 2014-2020 Unia Europejska planuje zainwestować prawie 960 mld euro na umocnienie państw członkowskich w wymiarze gospodarczym, społecznym i obywatelskim. UE realizując aktywną politykę rozwoju regionalnego, zwaną też polityką spójności lub polityką strukturalną, ma na celu zniwelować różnice w rozwoju należących do wspólnoty krajów, a przez to przyczynić się do wzrostu konkurencyjności całej Unii na globalnym rynku.

Zasady podziału w/w środków unijnych, oprócz polityki regionalnej, uwzględniają także cele UE określone w tzw. politykach horyzontalnych oraz wynikają z przyjętych celów strategicznych wspólnoty i priorytetów rozwojowych, określonych w strategii „Europa 2020”, na których bazuje obecna perspektywa finansowa na lata 2014–2020.

Polityki horyzontalne to priorytetowe kierunki rozwoju społecznego i gospodarczego UE. Każdy projekt, który ma być realizowany z udziałem Funduszy Europejskich, jest oceniany w kontekście zgodności z trzema podstawowymi politykami: zrównoważonego rozwoju, równości szans oraz społeczeństwa informacyjnego. Dodatkowo, coraz ważniejszym obszarem działań UE staje się także polityka rozwoju przestrzennego, której głównym zadaniem jest zapewnienie różnorodności i zachowanie odrębności kulturowej regionów.

Środki unijne w ramach perspektywy na lata 2014-2020 przeznaczone zostaną w głównej mierze na:
 1. Inteligentny rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu (ponad 450 mld euro, tj.47%):
 2. Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: w tym m.in.: badania naukowe i innowacje, kształcenie i szkolenia, transeuropejskie sieci energetyczne, transportowe i telekomunikacyjne,
 3. Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna, obejmująca politykę regionalną, ukierunkowaną na pomoc najmniej rozwiniętym krajom i regionom UE, by mogły nadrobić zaległości, wzmacnianie konkurencyjności wszystkich regionów oraz rozwój współpracy międzyregionalnej (ponad 325 mld euro, tj. 34%).
 4. Zrównoważony wzrost i zasoby naturalne (ponad 373 mld euro, tj. 39%): w tym: wspólna polityka rolna, wspólna polityka rybołówstwa, rozwój obszarów wiejskich i środki w dziedzinie ochrony środowiska.
 5. Bezpieczeństwo i obywatelstwo (ponad 15,7 mld euro, tj. 1,6%): wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne, ochrona granic, polityka imigracyjna i azylowa, zdrowie publiczne, ochrona konsumentów, polityka w zakresie kultury, młodzieży, informacja oraz dialog z obywatelami.
 6. Globalny wymiar Europy (około 59 mld euro, tj. 6%): wszystkie działania zewnętrzne prowadzone przez UE („politykę zagraniczną”) takie, jak: pomoc na rzecz rozwoju i pomoc humanitarna.
 7. Administrację (około 62 mld euro, tj. 6,4%): wydatki administracyjne wszystkich instytucji europejskich oraz koszty związane z systemem emerytalnym i szkołami europejskimi.
 8. Wyrównania: tymczasowy mechanizm finansowy mający zagwarantować, że Chorwacja, która przystąpiła do UE w lipcu 2013 r., nie będzie wnosić większego wkładu do budżetu UE niż wynosi suma jej korzyści w pierwszym roku po przystąpieniu.

Warunkiem otrzymania pomocy unijnej przez poszczególne państwa jest podpisanie Umowy Partnerstwa (do pobrania) z Komisją Europejską. Jest to w obecnej perspektywie finansowej najważniejszy dokument określający strategię inwestowania środków europejskich w każdym kraju. Wyznacza on cele strategiczne i priorytety inwestycyjne kraju, łącząc je z celami strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego. Polska jako jeden z pierwszych krajów UE zakończył negocjacje Umowy Partnerstwa i w rezultacie dokument ten został zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 23 maja 2014 r.

Podział środków i kierunki ich wykorzystania były przedmiotem dyskusji i uzgodnień władz centralnych i samorządowych z różnymi partnerami. Zgodnie z Umową Partnerstwa fundusze zostaną zainwestowane w zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki, poprawę spójności społecznej i terytorialnej kraju, w podnoszenie sprawności i efektywności administracji. Celem jest poprawa poziomu życia dzięki rozwojowi gospodarczemu i wzrostowi zatrudnienia. Największe kwoty zainwestujemy w infrastrukturę transportową (drogową i kolejową), ale największy wzrost wydatków nastąpi w sferze innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców. Nadal finansowane będą inwestycje w ochronę środowiska i energetykę, a także projekty z dziedziny kultury, edukacji, zatrudnienia czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Istotne wsparcie otrzymają miasta wojewódzkie wraz z okalającymi je gminami na realizację m. in. wspólnych przedsięwzięć w zakresie dostępności komunikacyjnej, jak również inwestycje w miastach, zwłaszcza projekty związane z kompleksową rewitalizacją, ekologicznym transportem miejskim, gospodarką niskoemisyjną. Wymogiem UE jest również rozwój tzw. inteligentnych specjalizacji. Polska jest jednym z najbardziej zaawansowanych krajów w pracach nad inteligentnymi specjalizacjami.

W większym stopniu niż w perspektywie 2007-2013 pojawią się, obok dotacji przyznawanych z funduszy unijnych, także pożyczki i kredyty, tj. instrumenty zwrotne. Dotyczyć one będą zarówno przedsiębiorców, jak i samorządy.

Środki z nowej perspektywy finansowej 2014-2020 zostaną rozdzielone na 8 programów krajowych, w tym:
 1. Program Infrastruktura i Środowisko;
 2. Program Inteligentny Rozwój;
 3. Program Wiedza, Edukacja, Rozwój;
 4. Program Polska Cyfrowa;
 5. Program Polska Wschodnia, skoncentrowany w 5 województwach w Polsce Wschodniej;
 6. Europejska Współpraca Terytorialna;
 7. Program Pomoc Techniczna;
 8. oraz 16 Programów Regionalnych;
Na poziomie krajowym najwięcej środków przeznaczono na Program Infrastruktura i Środowisko  (27,5 mld euro), którego priorytetem jest gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, rozwój infrastruktury technicznej kraju i bezpieczeństwo energetyczne. Drugim co do wielkości środków jest Program Inteligentny Rozwój (8,6 mld euro) - nowy program wspierania innowacji. Wsparcie otrzymają przede wszystkim przedsięwzięcia z obszaru technologii informacyjno-komunikacyjnych, biogospodarki, zdrowej żywności czy jakości życia, czyli tzw. inteligentne specjalizacje. Celem Programu Wiedza Edukacja Rozwój (4,7 mld euro) jest poprawa polityki i działań publicznych na rzecz rynku pracy, edukacji i całej gospodarki, zwłaszcza wsparcie szkolnictwa wyższego ukierunkowane na potrzeby rozwoju oraz promocja innowacji społecznych i współpracy ponadnarodowej. Kolejny Program Polska Cyfrowa (2,2 mld euro) ma na celu zwiększenie dostępności do Internetu, stworzenie przyjaznej dla obywatela e-administracji, która umożliwi załatwianie wielu spraw za pośrednictwem internetu oraz upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności korzystania z komputerów. Program Polska Wschodnia (2 mld euro) jest ponadregionalnym programem dla 5 województw Polski Wschodniej, mającym na celu wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej poprzez wsparcie innowacyjności i rozwoju badań oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej makroregionu, w szczególności dzięki dostępności transportowej. Program Pomoc Techniczna (0,7 mld euro) ma zapewnić sprawne działanie instytucji systemu wdrażania funduszy, jak również stworzenie skutecznego systemu informacji i promocji funduszy europejskich. Z kolei, projekty realizowane z partnerem zagranicznym zostaną dofinansowane z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (0,7 mld euro). Dodatkowo, na wsparcie rozwoju poszczególnych województw przeznaczono łącznie niebagatelną kwotę w wysokości 31,28 mld euro na realizację 16 Programów Regionalnych.

Poza powyższymi programami dodatkowe środki z Unii Europejskiej będą dostępne na poziomie krajowym za pośrednictwem Programu dotyczącego rozwoju obszarów wiejskich i Programu dotyczącego rozwoju obszarów morskich i rybackich zarządzanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Łącznie Polska otrzyma 82,5 mld euro.


Na poziomie regionalnym planuje się realizację 16 dwufunduszowych, regionalnych programów operacyjnych. Te środki pochodzić będą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Łącznie regiony mają dostać ponad 31,28 mld euro. To więcej niż w kończącej się perspektywie finansowej UE, gdyż wówczas wszystkie województwa otrzymały łącznie ponad 19,8 mld euro.
Pieniądze w nowej perspektywie finansowej UE mają być dzielone pomiędzy regiony według tak zwanego algorytmu berlińskiego. Takim algorytmem posługuje się Komisja Europejska, dzieląc kwotę na politykę spójności na kraje członkowskie. Algorytm ten uwzględnia m.in. liczbę mieszkańców danego regionu, bezrobocie, różnicę pomiędzy PKB i siłą nabywczą (popyt) w regionie, liczoną per capita względem średniej unijnej. W rezultacie,
nasze województwo otrzyma 2 mld 256 mln euro.

Jedną z najważniejszych i największych zmian w perspektywie 2014-2020 jest nowy system podziału środków unijnych. W najbliższych latach znacznie większą rolę niż do tej pory będę odrywać regiony. Dzięki pozytywnym doświadczeniom z wdrażania programów regionalnych w okresie 2007-2013, obecnie samorządy będą zarządzać znacznie większą pulą środków wspólnotowych. Oznacza to także większą odpowiedzialność za realizację polityki rozwoju własnego regionu. Zmiana w systemie wynika także m.in. stąd, że działania realizowane z poziomu regionalnego w wielu przypadkach są precyzyjnie dostosowane do potrzeb rozwojowych określonego terytorium. Marszałkowie posiadają najlepszą wiedzę o mocnych i słabych stronach województwa, a także specyficznych potrzebach swojego regionu. Dlatego też są w stanie efektywnie wykorzystać przekazane im fundusze, by osiągnąć jak najlepsze rezultaty.

 
Głównym celem tego dokumentu o charakterze operacyjnym jest określenie kierunków rozwoju naszego regionu, przy pomocy środków unijnych z programu regionalnego, zmierzających m.in. do: zwiększenia konkurencyjności regionu województwa łódzkiego oraz poprawy jakości życia jego mieszkańców poprzez wykorzystywanie potencjałów endogenicznych regionu i skoncentrowane niwelowanie barier rozwojowych, w oparciu o Strategię Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, Regionalną Strategię Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030, a także Plan Przeciwdziałania Depopulacji Województwa Łódzkiego.

Środki unijne Łódzkie zamierza przeznaczyć przede wszystkim na wsparcie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, sferę badawczo-rozwojową oraz ochronę środowiska. Nasze województwo postawi także na realizację projektów związanych z gospodarką niskoemisyjną oraz przedsięwzięciami na rzecz zatrudnienia. Ważne miejsce w regionalnym planie zajmie także rewitalizacja.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 będzie programem dwufunduszowym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.


Regionalny Program Operacyjny Województw Łódzkiego na lata 2014-2020 został zaakcentowany przez Komisję Europejską w grudniu 2014 roku. Zgodnie z jego założeniami, środki unijne zostaną rozdysponowane w ramach monofunduszowych osi priorytetowych (w tym osi dotyczącej pomocy technicznej):
 1. Oś priorytetowa I – Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy
 2. wsparcie infrastruktury badawczej, modernizacja i postęp technologiczny gospodarki, szczególnie w branżach uznanych za specjalizacje regionalne: medycyna, i farmacja i kosmetyki, nowoczesny przemysł włókienniczy i przemysł mody, zaawansowane materiały budowlane, innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, informatyka i telekomunikacja
 3. Oś priorytetowa II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
 4. rozwój przedsiębiorczości i poprawa konkurencyjności wewnętrznej i zewnętrznej sektora MŚP, podniesienie innowacyjności firm należących do branż tradycyjnych oraz efektywne wsparcie MŚP przez instytucje otoczenia biznesu
Doceniając znaczenie wsparcia sfery badawczo-rozwojowej, a także innowacyjności i konkurencyjności dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu łódzkiego na I i II Osie priorytetowe zaplanowano w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 łącznie 476 455 223 euro, co stanowi prawie 30% alokacji na EFRR.
W/w 2 osie będą wdrażane przez Instytucję pośredniczącą – Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

Środki w ramach dwóch w/w Osi skierowane będą głównie do:
 1. przedsiębiorców, głównie z sektora MŚP;
 2. organizacji zrzeszających przedsiębiorców ;
 3. jednostek naukowych i badawczych;
 4. szkół wyższych;;
 5. konsorcjów naukowych;
 6. jednostek samorządu terytorialnego, związków, porozumień i stowarzyszeń jst;
 7. instytucji otoczenia biznesu;
 8. organizacji pozarządowych, organizacji przedsiębiorców i izb gospodarczych;
 9. podmiotu, który wdraża instrumenty finansowe.
Za zarządzanie pozostałymi osiami odpowiedzialny będzie Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
 1. Oś priorytetowa III – Transport
 2. wzmocnienie i rozwój powiązań drogowych układu regionalnego z krajowym i europejskim (z siecią TEN-T), poprawa jakości funkcjonowania transportu kolejowego, rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego oraz rozwój sektora usług logistycznych
 3. Oś priorytetowa IV – Gospodarka niskoemisyjna
 4. efektywne wykorzystanie potencjału posiadanych zasobów i warunków do rozwoju energetyki niskoemisyjnej oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii
 5. Oś priorytetowa V – Ochrona środowiska
 6. poprawa zdolności adaptacyjnych do zmian klimatu, racjonalizacja gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej, ochrona stanu i poprawa jakości środowiska przyrodniczego
 7. Oś priorytetowa VI – Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu
 8. zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, rozwój instytucji kultury, efektywne wykorzystanie endogenicznych potencjałów w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i zrównoważonej turystyki oraz kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich
 9. Oś priorytetowa VII – Infrastruktura dla usług społecznych
 10. poprawa dostępu do podstawowych usług publicznych, w tym e-usług, oraz ograniczenie ubóstwa i wykluczenia społecznego
 11. Oś priorytetowa VIII – Zatrudnienie
 12. podniesienie poziomu aktywności zawodowej, w tym wzrost zatrudnienia i samozatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników
 13. Oś priorytetowa IX – Włączenie społeczne
 14. podniesienie poziomu aktywności zawodowej, w tym wzrost zatrudnienia, przeciwdziałanie ubóstwu, wspieranie rozwoju przedsiębiorstw społecznych, a także zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych
 15. Oś priorytetowa X – Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie
 16. równouprawnienie płci, godzenie życia zawodowego i rodzinnego, wydłużenie okresu aktywności zawodowej, rozwój kwalifikacji przedsiębiorców i pracowników dostosowanych do potrzeb rynku pracy oraz wspieranie aktywności zawodowej pracowników 50+
 17. Oś priorytetowa XI – Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
 18. równouprawnienie płci, godzenie życia zawodowego i rodzinnego, wydłużenie okresu aktywności zawodowej, rozwój kwalifikacji przedsiębiorców i pracowników dostosowanych do potrzeb rynku pracy oraz wspieranie aktywności zawodowej pracowników 50+
 19. Oś priorytetowa XII - Pomoc techniczna
Dokument pt. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020” znajduje się do pobrania tutaj

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej I – Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy do pobrania tutaj

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Osi Priorytetowej III – Transport, Osi Priorytetowej VIII – Zatrudnienie do pobrania tutaj

Aktualnie trwają prace nad dokumentami, składającymi się na system realizacji RPO, aby jak najszybciej rozpocząć wdrażanie programu.


 
COP © 2008
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
Dotacje dla przedsibiorstw dzkie Dotacje dla Przedsibiorstw dzkie.Fundusze unijne dla przedsibiorcw.rodki finansowe dla MP.Pomoc z Unii dla firm.dzkie-region innowacyjnej gospodarki.Wsparcie dla biznesu.
Dotacje dla przedsibiorcw dzkie
.