Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.

Zgadzam się
Więcej informacji

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Dotacje unijne. Dotacje dla przedsiębiorców
| BIP | Mapa serwisu | Kontakt |Wybór projektu


17. Aktualizacja wykazu wskaźników dla pomiaru efektów rzeczowych realizacji projektu1. Wstęp


Proces naboru i oceny wniosków o dofinansowanie można przedstawić za pomocą następującego schematu:2. Harmonogram konkursów

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy najpóźniej do końca pierwszego kwartału danego roku kalendarzowego przygotowuje harmonogram konkursów, które planuje ogłosić w danym roku. Harmonogram konkursów jest przyjmowany przez Zarząd Województwa Łódzkiego, a następnie udostępniany na stronach internetowych www.2007-2013.cop.lodzkie.pl oraz www.bip.2007-2013.cop.lodzkie.pl

W harmonogramie wskazane są w szczególności:
 • nazwa osi priorytetowej
 • nazwy działań
 • daty otwarcia i zamknięcia naboru wniosków

Harmonogram aktualizowany jest w ciągu roku na podstawie informacji dotyczących alokacji środków finansowych w ramach poszczególnych osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.


3. Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie publikowane jest w prasie o zasięgu regionalnym oraz na stronach internetowych www.2007-2013.cop.lodzkie.pl i www.bip.2007-2013.cop.lodzkie.pl w dniu ogłoszenia konkursu.

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy dla każdego naboru przygotowuje dokumentację konkursową przyjmowaną uchwałą  Zarządu Województwa Łódzkiego, która określa m.in.:
 • cele konkursu
 • poziom dofinansowania projektów
 • warunki uczestnictwa w konkursie, w tym: rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu, rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie
 • zasady ogłaszania konkursu
 • sposób sporządzenia i dostarczenia wniosku o dofinansowanie do Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
 • wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektu
 • sposób dokonywania oceny wniosków
 • zakres i sposób poprawiania lub uzupełniania wniosku
 • sposób podejmowania decyzji o zakwalifikowaniu projektów do dofinansowania
 • środki odwoławcze przysługujące potencjalnym Beneficjentom
 • kryteria wyboru projektów
 • wzór umowy o dofinansowanie projektu.

W skład dokumentacji konkursowej wchodzą m.in.:
a)   Ogłoszenie o konkursie
b)   Regulamin konkursu
c)   Wzór wniosku o dofinansowanie
d)   Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
e)   Załączniki do wniosku o dofinansowanie
f)    Kryteria wyboru projektu
g)   Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów (zawiera opis kryteriów formalnych i merytorycznych, na podstawie których dokonywana jest ocena projektu)
h)   Wykaz wskaźników dla pomiaru efektów rzeczowych realizacji projektu


Pamiętaj!
Aplikując o dofinansowanie należy każdorazowo pobrać aktualną dokumentację konkursową oraz wzory dokumentów dotyczące danego konkursu!

Dokumentacja konkursowa zamieszczana jest w dniu ogłoszenia konkursu.


4. Opublikowanie listy wniosków złożonych w ramach konkursu

Lista wniosków złożonych w terminie, w ramach konkursu, publikowana jest na stronie www.2007-2013.cop.lodzkie.pl oraz www.bip.2007-2013.cop.lodzkie.pl

Za datę wpływu wniosku uznawany jest dzień dostarczenia wniosku do Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. W przypadku nadesłania wniosku pocztą decyduje  data wpływu dokumentów do Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, a nie data stempla pocztowego.
Wszystkim wnioskom o dofinansowanie, które wpłynęły w terminie, nadawany jest kolejny numer w systemie kancelaryjnym i w tej kolejności wnioski są publikowane.

Wnioski dostarczone do Centrum Obsługi Przedsiębiorcy po terminie naboru pozostają bez rozpatrzenia!


5. Ocena formalna wniosków

Ocena formalna dokonywana jest na podstawie kryteriów formalnych, do których należą m.in.: kwalifikowalność Beneficjenta i projektu w ramach danego konkursu, poprawność złożenia wniosku, kompletność dokumentacji wymaganej na danym etapie aplikowania, kwalifikowalność finansowa, itp.
Ocena formalna wniosków o dofinansowanie dokonywana jest przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy przez przynajmniej dwóch pracowników (zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”) na podstawie listy sprawdzającej oceny formalnej. W przypadku rozbieżności
w ocenach wniosku o dofinansowanie projektu dokonanych przez pracowników, przeprowadzana jest dodatkowa ocena przez Naczelnika Wydziału merytorycznego lub wskazanego przez niego pracownika.

Ocena formalna prowadzona jest w systemie 0/1. Kryteria tej oceny można podzielić na:
 • dopuszczające
 • administracyjne
Kryteria formalne dopuszczające mają charakter bezwzględny – niespełnienie któregokolwiek z nich skutkuje odrzuceniem wniosku bez wezwania Beneficjenta do poprawy wniosku.

Do dopuszczających kryteriów formalnych zalicza się:
 • poprawność złożenia wniosku o dofinansowanie
 • poprawność sporządzenia wniosku o dofinansowanie
 • kwalifikowalność Beneficjenta
 • kwalifikowalność projektu
Wnioski spełniające dopuszczające kryteria formalne podlegają ocenie pod kątem kryteriów formalnych administracyjnych.

W przypadku niespełnienia administracyjnych kryteriów formalnych Beneficjent wzywany jest do poprawy/uzupełnienia wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami.


6. Wezwanie do poprawy / uzupełnienia wniosku

Beneficjent może poprawić/uzupełnić wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami jednokrotnie w terminie wskazanym przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.
Jeżeli w wyznaczonym terminie uzupełniony lub poprawiony wniosek nie zostanie dostarczony lub wskazany błąd nie zostanie właściwie poprawiony, wniosek nie podlega dalszej ocenie.

Uzupełnieniu lub poprawie mogą podlegać wyłącznie elementy wskazane do poprawy lub uzupełnienia przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Wyjątek stanowi sytuacja, w której, wprowadzane zgodnie z uwagami  Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zmiany, implikują kolejne zmiany, np. w przypadku tabel  finansowych. Należy wówczas wprowadzić dodatkowe zmiany do wniosku o dofinansowanie projektu oraz odpowiednich załączników i przekazać na piśmie informację o ich wprowadzeniu.

Jeśli Beneficjent zauważy we wniosku o dofinansowanie projektu inne błędy formalne, poprawia je, informując jednocześnie o tym fakcie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, przedstawiając w piśmie przewodnim stosowne wyjaśnienia.

W przypadku, gdy w projekcie wprowadzone zostaną dodatkowe zmiany, o których Beneficjent nie poinformował Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, wniosek o dofinansowanie projektu podlega odrzuceniu.


7. Zakończenie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie

Ocena formalna wniosków o dofinansowanie powinna być przeprowadzona w terminie do 50 dni roboczych od daty zamknięcia naboru wniosków. W uzasadnionych przypadkach (duża liczba wniosków, duża ilość uzupełnień)  termin oceny formalnej może zostać przedłużony.

Informacja dotycząca zakończenia oceny formalnej wraz z listą wniosków pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi publikowana jest na stronie www.2007-2013.cop.lodzkie.pl oraz www.bip.2007-2013.cop.lodzkie.pl


8. Informacja o negatywnym wyniku oceny formalnej projektu

W terminie do 10 dni roboczych od dnia zakończenia oceny formalnej wszystkich wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach danego konkursu, Beneficjent informowany jest o negatywnym wyniku oceny formalnej. Informacja zawiera uzasadnienie wyniku oceny oraz pouczenie o możliwości i trybie wniesienia środka odwoławczego.


9. Ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej podlegają  ocenie merytorycznej.

Kryteria oceny merytorycznej podzielić można na następujące typy:
 • kryteria dostępu
 • kryteria ogólne
 • kryteria szczegółowe
Kryteria dostępu oceny merytorycznej mają charakter bezwzględny – niespełnienie któregokolwiek z nich skutkuje odrzuceniem wniosku.


Dopuszczające  kryteria merytoryczne mają charakter 0/1 i zalicza się do nich, w szczególności:
 • wykonalność techniczna/technologiczna projektu
 • wykonalność finansowa
 • wykonalność instytucjonalna
 • realność wskaźników

Wnioski spełniające merytoryczne kryteria dostępu podlegają dalszej ocenie dokonywanej na podstawie kryteriów ogólnych i szczegółowych,
które decydują o miejscu projektu na liście rankingowej. Ocena polega na przyznaniu projektowi punktacji, w zależności od stopnia spełniania danego kryterium.

Projekt uzyskuje pozytywną ocenę i zostaje wpisany na listę rankingową projektów, jeśli uzyska co najmniej 60% punktów z kryteriów ogólnych i szczegółowych.

Ocenę merytoryczną przeprowadza Komisja Konkursowa, w oparciu o Regulamin Konkursu i kryteria wyboru projektów, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Regulamin Pracy Komisji Konkursowej oraz Harmonogram Pracy Komisji Konkursowej przyjmowane są Zarządzeniem Dyrektora Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

Ocena merytoryczna przeprowadzona jest niezależnie przez co najmniej dwóch członków Komisji Konkursowej (zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”) przy wykorzystaniu karty oceny merytorycznej.
W przypadku, gdy różnica w ocenie punktowej danego kryterium przekracza 3 punkty (przed przemnożeniem przez wagi) przeprowadzana jest dodatkowa-ostateczna ocena przez członka Komisji Konkursowej, wskazanego przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej.

W przypadku oceny dokonywanej przez dwóch członków Komisji Konkursowej, ocena punktowa jest średnią ocen poszczególnych członków Komisji Konkursowej oceniających projekt. W sytuacji, w której przeprowadzana jest dodatkowa ocena przez członka Komisji Konkursowej, wskazanego przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej, ocena projektu jest średnią ocen wszystkich trzech osób oceniających projekt.

Członkowie Komisji Konkursowej i eksperci opiniujący projekty przed przystąpieniem do oceny podpisują oświadczenie o poufności i unikaniu konfliktu interesów.

W przypadku pojawienia się wątpliwości na etapie oceny merytorycznej wniosku istnieje możliwość wezwania Beneficjenta w celu złożenia stosownych wyjaśnień, w terminie wskazanym przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

W przypadku stwierdzenia przez oceniających braków lub błędów formalnych we wniosku, jest on zwracany do ponownej oceny formalnej.


10. Zakończenie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie

Ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie powinna być przeprowadzona w terminie do 30 dni roboczych od dnia zakończenia oceny formalnej wszystkich złożonych wniosków. W uzasadnionych przypadkach (duża liczba wniosków, złożoność projektów) termin oceny merytorycznej może zostać przedłużony.

Informacja dotycząca zakończenia oceny merytorycznej wraz z listą wniosków pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi publikowana jest na stronie www.2007-2013.cop.lodzkie.pl oraz www.bip.2007-2013.cop.lodzkie.pl


11. Informacja o negatywnym wyniku oceny merytorycznej projektu

W terminie 10 dni roboczych od dnia zakończenia oceny merytorycznej wszystkich wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach danego konkursu, Beneficjent jest informowany o negatywnym wyniku oceny merytorycznej. Informacja zawiera uzasadnienie wyniku oceny oraz pouczenie o możliwości i trybie wniesienia środka odwoławczego.


12. Lista rankingowa wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną

Wnioski, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną umieszczane są na liście rankingowej, w kolejności od projektów, które uzyskały najwyższą ilość punktów do ocenionych najsłabiej. Listę przekazuje się Zarządowi Województwa Łódzkiego celem wyłonienia projektów do dofinansowania.


13. Uchwała Zarządu Województwa Łódzkiego o wyłonieniu projektów  do dofinansowania

Zarząd Województwa Łódzkiego podejmuje ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu projektów do dofinansowania, zgodnie z kolejnością zaproponowaną na liście rankingowej.
W uzasadnionych przypadkach, Zarząd Województwa Łódzkiego może podjąć decyzję o zakwalifikowaniu projektów do dofinansowania w kolejności odmiennej od wskazanej na liście rankingowej.

Informację o projektach, które zostały wyłonione do dofinansowania zamieszcza się na stronie www.2007-2013.cop.lodzkie.pl oraz www.bip.2007-2013.cop.lodzkie.pl. Informacja zawiera w szczególności:
 • liczbę zakwalifikowanych projektów w danym działaniu
 • nazwy Beneficjentów
 • tytuły projektów
 • wartości projektów

W terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od daty podjęcia przez Zarząd Województwa Łódzkiego decyzji o wyłonieniu projektów do dofinansowania, Beneficjenci są pisemnie informowani o:
 • wyłonieniu projektu do dofinansowania
 • niewyłonieniu projektu do dofinansowania wraz z uzasadnieniem i informacją o możliwości i trybie wniesienia  środka odwoławczego


14. Dokumenty niezbędne do podpisania umowy
 
WAŻNE!
Dopuszczalne zmiany aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i sposobu finansowania projektu

Informacja dotycząca dokumentów niezbędnych do podpisania umowyDokumenty niezbędne do podpisania umowy w ramach konkursu RPLD.03.03.00-5/13
Dokumenty niezbędne do podpisania umowy w ramach konkursu RPLD.03.01.00-3/13
Dokumenty niezbędne do podpisania umowy w ramach konkursu RPLD.03.04.00-10/13
Dokumenty niezbędne do podpisania umowy w ramach konkursu RPLD.03.04.00-9/13
Dokumenty niezbędne do podpisania umowy w ramach konkursu RPLD.03.02.00-20/13
Dokumenty niezbędne do podpisania umowy w ramach konkursu RPLD.03.02.00-18/12
Dokumenty niezbędne do podpisania umowy w ramach konkursu RPLD.03.02.00-19/12
Dokumenty niezbędne do podpisania umowy w ramach konkursu RPLD.03.03.00-4/12

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy w ramach konkursu RPLD.03.04.00-7/11
Dokumenty niezbędne do podpisania umowy w ramach konkursu RPLD.03.06.00-3/11
Dokumenty niezbędne do podpisania umowy w ramach konkursu RPLD.03.02.00-15/11
Dokumenty niezbędne do podpisania umowy w ramach konkursu RPLD.03.02.00-16/11

Wersje archiwalne dokumentów:

15. Umowa o dofinansowanie projektu

Umowa o dofinansowanie projektu z Beneficjentem podpisywana jest przez Dyrektora Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.


16. Przykładowa dokumentacja konkursowa


17. Aktualizacja wykazu wskaźników dla pomiaru efektów rzeczowych realizacji projektu 
 
Informujemy, iż w dniu 4 marca 2010 r. weszły w życie zmienione Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej. Modyfikacji uległa lista wskaźników kluczowych, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszych wytycznych. Opracowano także nowe podejście do kwestii wskaźników produktu i rezultatu dotyczących miejsc pracy.

Zakres wprowadzonych zmian dotyczy m.in. doprecyzowania nazw poszczególnych wskaźników, jednostek miary oraz wprowadzenia do słownika w KSI (SIMIK 07-13) nowych wskaźników, które dotychczas funkcjonowały jako wskaźniki autorskie opracowane przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.
W związku z powyższym zmianie uległ Wykaz wskaźników dla pomiaru efektów rzeczowych realizacji projektu stanowiący załącznik do dokumentacji konkursowej.

Poniżej przedstawiamy zestawienie zmian ww. Wykazu, które należy uwzględnić sporządzając wniosek o dofinansowanie projektu, a także dokonując jego korekty na etapie uzupełnień formalnych do wniosku o dofinansowanie.

Zaktualizowany wykaz wskaźników dla pomiaru efektów rzeczowych realizacji projektu

 
COP © 2008
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
Dotacje dla przedsibiorstw dzkie Dotacje dla Przedsibiorstw dzkie.Fundusze unijne dla przedsibiorcw.rodki finansowe dla MP.Pomoc z Unii dla firm.dzkie-region innowacyjnej gospodarki.Wsparcie dla biznesu.
Dotacje dla przedsibiorcw dzkie
.